Regulament concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Câștigă un voucher de 1.000 lei cu MaxiMoB

Perioada 19-31 Mai 2021

ART. 1 – ORGANIZATORUL  

 1. 1. Organizatorul campaniei promoționale cu premii  “Câștigă un voucher de 1.000 lei cu MaxiMoB – concurs online Facebook/ Instagram/” (in continuare „Campania”) este societatea Madex S.R.L., cu sediul social în Brașov, Șos. Cristianului, nr. 12,  număr de înregistrare la Registrul Comerţului J08/289/2000, cod unic de înregistrare RO 12885062, contul nr. RO29 INGB 0009 0082 0535 8918 deschis ING Brasov, reprezentată prin Madar Florin, în calitate de reprezentant legal denumită în continuare „Organizatorul”.
 2. Campania se va desfășura în perioada 19-31 mai 2021, conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toţi participanții.  

SECȚIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe Facebook și Instagram în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți, la data începerii Campaniei, cu domiciliul în România, care dețin un cont activ de Facebook sau de Instagram.

2.2. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul să participe la Campanie. Verificarea vârstei se va face în momentul validării. Câștigătorul își asumă răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorului.

2.3. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:  

· angajații societatii Madex S.R.L., precum si rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție) 

· angajații societatilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei, precum si rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție) 

· persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)  

· persoanele care nu au posibilitatea să ridice premiul câștigat din magazinul MaxiMoB Bartolomeu Brașov, Șos. Cristianului nr. 1-3. 

2.4. Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivoca a prezentului Regulament.

2.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respecta Regulamentul.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1. Campania se desfășoară numai online, pe pagina de Facebook «MaxiMoB Expo Mobila Bartolomeu» disponibilă la adresa https://www.facebook.com/maximob.brasov/ și pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/maximob.brasov/

3.2.   Orice altă înscriere realizată prin alte mijloace nu va fi luată în considerare.

3.3. Înscrierea se face prin postarea unui comentariu la postarea Campaniei, prin care Participantul etichetează (tag) 3 prieteni îndrăgostiți, pasionați sau în căutare de mobilă. Un Participant se poate înscrie de mai multe ori, dacă etichetează (tag) alți 3 prieteni de fiecare dată.

3.4. Pentru ca o înscriere să fie validă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 2;
 2. Participantul a apreciat (Like/Îmi place) pagina de Facebook «MaxiMoB Expo Mobilă Bartolomeu» saua dat Urmărește/Follow paginii de Instagram @maximob.brasov
 3. Participantul a scris un comentariu conform punctului 3.3.

3.5. Pentru ca un comentariu sa fie considerat valabil înregistrat de către un Participant acesta trebuie să respecte, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 1. să nu încalce niciuna dintre Regulile aplicabile utilizării paginii de Facebook « MaxiMoB Expo Mobilă Bartolomeu » https://www.facebook.com/maximob.brasov/.
 2. sa nu încalce în niciun fel prezentul Regulament oficial; să nu conțină nici un mesaj ilegal, imoral sau antisocial;
 3. să nu conțină detalii defăimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 4. să nu conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale oricarei terțe persoane, firmă sau entitate și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile;
 5. să nu conțină referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrate;
 6. să nu folosească expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
 7. sa nu promoveze mărcile de țigarete sau alcool, sau consumul de tutun și alcool;
 8. să nu conțină mesaje adresate minorilor și să nu faca referire la minori;
 9. să respecte tematica Campaniei așa cum este descrisă pe site și în cuprinsul postării de Campanie;
 10. să nu includă date cu caracter personal aparținând altor persoane.

Participantul care va posta un comentariu care nu îndeplinește condițiile enumerate la lit. a – j, de mai sus, va fi descalificat, și nu va fi luat în considerare în vederea includerii în tragerea la sorți și/sau și a desemnării Participantului câștigător. Organizatorul are dreptul, dar nu și obligația, de a șterge/modifica/altera în orice mod comentariul/comentariile Participantului/Participanților ce nu îndeplinește/îndeplinesc condițiile enumerate la lit. a – j, de mai sus.

3.6. Pentru a participa la prezenta Campanie, un Participant trebuie să îndeplinească simultan toate condițiile de mai sus. Participanții care nu îndeplinesc condițiile de înscriere și participare menționate în Regulament vor fi eliminați din Campanie de către Organizator.

3.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător, în condițiile în care respectivul câștigător este suspectat de fraudarea Campanie sau în cazul utilizatorilor care s-au înscris în Campanie pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expiră automat după o perioada determinată de timp, conturi care nu le aparțin sau create și utilizate în special pentru participarea la concursuri și care nu conțin postări și fotografii personale.

SECTIUNEA 4. PREMIILE ACORDATE ȘI CONDITII DE UTILIZARE A PREMIULUI

4.1. În cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă următorul premiu:

          VOUCHER CADOU în valoare de 1.000 lei – 1 bucată

          Valoarea totala NETA a premiului: 1.000 lei.

4.2. Condiții de utilizare a premiului (voucherul cadou):

(1) Voucherul poate fi utilizat doar in locația MaxiMoB – Șos. Cristianului nr. 1-3 Brașov, la un singur Comerciant și la o singură achiziție, pentru plata contravalorii bunurilor sau serviciilor alese de la respectivul Comerciant.

(2) Comercianții din locația MaxiMoB care acceptă voucherul cadou:

Denumire comerciant Recunoscut ca brand
A&M IMOB SRL AMBIANȚA
ALBUMO DECOR SRL ALBUMO DECOR
ASKONA HOME SRL ASKONA
BIELEN IMPEX SRL BIA MOB
CONALCRI PROD SRL CONALCRI
HIGH MOB SRL HIGH MOB
KONTUR MOB EXPERT SRL KONTUR MOB EXPERT
PRECIOSA DECOR SRL PRECIOASA DECOR
SAKI EUROPE SRL SAKI

(3) Valoarea voucher-ului nu poate fi preschimbata în bani.

(4) Voucher-ul este valabil și poate fi utilizat până la data de 31 iulie 2021.

(5) În cazul în care voucher-ul este utilizat pentru achizitia unui produs cu valoare mai mică decât valoarea acestuia, nu se va restitui diferenta de valoare.

(6) În cazul în care voucher-ul este utilizat pentru achizitia unui produs cu valoare mai mare decât valoarea acestuia, Câștigătorul va achita diferenta de valoare Comerciantului respectiv.

SECTIUNEA 5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

5.1. Premiul Campaniei se va acorda prin tragere la sorți electronică organizată pe platforma ramdom.org în data de 2 iunie 2021. La tragerea la sorți vor fi incluse toate înscrierile validate de Organizator pe parcursul întregii Campanii. 

5.2. Câștigătorul extras prin tragere la sorți, va fi anunțat prin postare pe pagina de Facebook MaxiMoB Expo Mobilă Bartolomeu https://www.facebook.com/maximob.brasov/ și pe contul de Instagram @maximob.brasov https://www.instagram.com/maximob.brasov/.

5.3. După anunțarea Câștigătorului, acesta trebuie să trimită în maxim 5 zile lucrătoare printr-un mesaj privat, pe pagina de Facebook «MaxiMoB Expo Mobilă Bartolomeu » https://www.facebook.com/maximob.brasov/ sau de Instagram https://www.instagram.com/maximob.brasov/, datele personale cuprinzând nume, prenume, număr de telefon, data nașterii, adresa email, adresa poștală de corespondență și o copie după actul de identitate.

5.4. Prin participarea la aceasta Campanie, Câștigătorii acorda în mod expres Organizatorului dreptul să folosească datele lor în scopuri publicitare și pentru promovarea acestei Campanii.

5.5. Premiul nu se acorda iar Organizatorul nu va fi ținut responsabil în cazul în care datele furnizate de către Participantul desemnat câștigător nu sunt identice cu datele persoanei care se prezintă pentru ridicarea premiului.

5.6. Premiul va putea fi revendicat în termen de 7 zile de la confirmarea primirii datelor de identificare ale Câștigătorului, din Showroom-ul MaxiMoB Brosov, prin prezentarea unui act de identitate, în ziua și ora stabilită de Câștigător împreună cu Organizatorul.

5.7. În cazul în care câștigătorul nu își va revendica premiul în termenul prevăzut, organizatorul are dreptul să reporteze premiile pentru un alt concurs, să efectueze o altă extragere sau să acorde premiul rezervelor extrase prin platforma random.org. Premiile neacordate ca urmare a invalidării câștigătorilor vor rămâne în proprietatea Organizatorului. 

5.8. Premiul este nominal și nu poate fi transmis către o altă persoană, putând fi utilizat doar pe baza actului de identitate.

SECTIUNEA 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

6.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, de abuz sau de orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sa sau costurile acestei Campanii.

6.2. În eventualitatea unei dispute asupra validării unei înscrieri în Campanie sau a unui câștigător, decizia Organizatorului, bazată și pe prezentul Regulament, este definitivă.

6.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 1. Erorile în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea remiterii premiului sau la imposibilitatea identificării unui câștigător;
 2. Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului;
 3. Întârzierile în livrarea/ înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor poștale/ de curierat etc.
 4. Orice disfuncționalitate a rețelei de internet care împiedică buna funcționare a Campaniei;
 5. Defectarea oricărui echipament de recepție sau a liniilor de comunicații;
 6. Riscurile de contaminare cu viruși, eroare de calculator, eșec tehnic;
 7. Pierderea oricăror date
 8. Performanțele tehnice, timpii de răspuns, transferul de informații, riscurile de întrerupere a conexiunii la internet.
 9. Orice defecțiune tehnică, hardware sau software de orice fel care a împiedicat sau a limitat posibilitatea de a participa la Campanie.
 10. Erori de natură tehnică.

ART. 7 – TAXE ȘI IMPOZITE  

7.1. Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  

SECTIUNEA 8. LITIGII

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.

8.2. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite doar insotite de dovezi la următoarea adresa: Madex S.R.L., cu sediul in Brașov, Șoseaua Cristianului nr.12, în termen de maxim 2 (două) zile de la dată publicării câștigătorului/câștigătorilor care se consideră lezați în vreun fel. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare vreo contestație.

8.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

8.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 9. FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicată sau întârziată, conform Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forță majora, este obligat să comunice Participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la câștigator următoarele categorii de date cu caracter personal: 

(i) nume; 

(ii) prenume; 

(iii) adresa de email; 

(iv) număr de telefon; 

(v) CNP.

10.2. Pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei, pentru validarea premiului și plata impozutului legal, câștigătorul trebuie să trimită o copie după actul de identitate.

10.3. Datele cu caracter personal ale câștigătorului la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea: 

(i) organizării și desfășurării Campaniei; 

(ii) desemnării și validării câștigătorilor;  

(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului. 

10.4. Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului. 

10.5. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite colaboratorilor Organizatorului, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

10.6. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de către Operator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

10.7. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi: 

(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal 

(v) dreptul la restricționarea prelucrării; 

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul; 

(vii) dreptul la portabilitate a datelor; 

(viii) dreptul de a depune o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană. 

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-un email la adresa office@maximob.ro sau cu o cerere scrisă la Madex SRL, Șos. Cristianului nr.12, Brașov.

10.8. Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/ sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului, în scopul participării la Campanie, identificării si validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului. 

SECȚIUNEA 11. ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI

11.1 Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord şi acceptă necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul în care Organizatorul constată neîndeplinirea şi/sau nerespectarea condiţiilor stipulate de prezentul Regulament, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.

11.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a modifica Regulamentul, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare după publicarea acestuia pe pagina de Facebook www.facebook.com/maximob.brasov/ și pe contul de Instagram  https://www.instagram.com/maximob.brasov/.  

Prezentul Regulament a fost încheiat şi semnat astăzi, 17 mai 2021 la Braşov.

Organizator:

SC MADEX SRL

Comentariile sunt închise.